Ban Điều Hành

Hội Đồng Quản Trị của KKF – Nhiệm Kỳ 2012 – 2016

Ông Thạch Viên - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch

Ông Thạch Viên – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch

Ông Prak Sereivuth - Phó Chủ Tịch Điều Hành Phụ Trách về Ngoại Giao

Ông Prak Sereivuth – Chủ Tịch Điều Hành

 Ông Chau Serey - Phó Chủ Tịch Điều Hành

Ông Chau Serey – Phó Chủ Tịch Điều Hành

 Ông Thạch Xê - Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện

Ông Thạch Xê – Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện

Ông Chau Reap - Chủ Tịch Viện Nghị Lảo

Ông Chau Reap – Chủ Tịch Viện Nghị Lảo

 Ông Trần Mannrinh - Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Kế Hoạch và Sách Lược

Ông Trần Mannrinh – Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Kế Hoạch và Sách Lược

Ông Sơn Hua - Tổng Thư Ký

Ông Sơn Hua – Tổng Thư Ký

Ông Trần Giáp - Giám Đốc Phụ Trách về Hành Chánh

Ông Trần Giáp – Giám Đốc Phụ Trách về Hành Chánh

Đại Đức Trương Thạch Dhammo - Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách Về Tôn Giáo Quốc Tế

Đại Đức Trương Thạch Dhammo – Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách Về Tôn Giáo Quốc Tế

 Đại Đức Sơn Yoeng Ratana, Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách Về Thông Tin

Đại Đức Sơn Yoeng Ratana, Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách Về Thông Tin

Bà Sơn Thị Nit - Giám đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Phụ Nữ

Bà Sơn Thị Nit – Giám đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Phụ Nữ

Cô Kiên Sothy - Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Thanh Thiếu Niên

Cô Kiên Sothy – Giám Đốc Uỷ Ban Phụ Trách về Thanh Thiếu Niên

Cố Vấn cho Hội Đồng Quản Trị

 Tiến Sĩ Joshua Cooper

Tiến Sĩ Joshua Cooper

 Ông Sơn Samrach

Ông Sơn Samrach

Ông Tô Kim Thông

Ông Tô Kim Thông

Uỷ Ban Phụ Trách Tài Chánh

 Ông Chau Sarei - Thủ Quỹ

Ông Chau Sarei – Thủ Quỹ

 Ông Thạch Samon - Phó Thủ Quỹ

Ông Thạch Samon – Phó Thủ Quỹ